Misioni i Portalit të Universitetit të Sporteve – Tiranë (ALUMNI) është që t’u japë mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht. Përveç kësaj, Portali (ALUMNI) përqafon diversitetin në të gjitha format dhe përpiqet që të jetë një komunitet gjithëpërfshirës që nxit një mjedis të hapur, të shkolluar dhe produktiv.

Ne jemi të angazhuar për të ndihmuar studentët dhe të diplomuarit tanë për të përcaktuar dhe për të arritur qëllimet e tyre të karrierës afatshkurtër dhe afatgjatë. Kjo është arritur në shumë mënyra, duke përfshirë mësimin e karrierës individuale, programet dhe vendet e punës, letrat e këshillës, kërkimin e punës dhe qasjen në bibliotekën e burimeve.

Qëllimi I Portalit (ALUMNI) është të ndihmojë studentët në përgatitje për jetën pas diplomimit, qoftë kjo duke filluar një karrierë produktive, duke shkuar në një tjetër shkollë, apo opsione të tjera të rëndësishme. Çfarë do të bëni pas diplomimit tuaj duhet të jetë një vendim i mirëplanifikuar, me fillimin e kërkimeve qysh në vitin e parë.

Ne ju inkurajojmë të zbuloni të gjitha mundësitë e karrierës në dispozicionin tuaj, të tilla si Trajnime, Ditë të Karrierës dhe Praktika. Zhvillimi i karrierës tuaj ka filluar shumë kohë para se vinit në Universitetin e Sporteve – Tiranë dhe me siguri do të vazhdojë gjatë gjithë jetës tuaj të punës. Portali ALUMNI do t’ju udhëheqë përmes këtij procesi.

Ne kemi për qëllim që të mbajmë aktivë ish-studentët dhe të inkurajojmë studentët aktualë të qëndrojnë të përfshirë dhe aktivë edhe pas diplomimit. Ne besojmë se ish-studentët krijojnë reputacionin e universitetit, që lidhet edhe me suksesin e tyre në botën e vërtetë. Nëse një shkollë bëhet e njohur për nxjerrjen e studentëve të diplomuar të cilët janë inteligjentë, inovativë dhe efektivë në fushat e tyre, atëherë reputacioni i saj do të rritet. Të sapodiplomuarit do të kenë perspektivë më të mirë dhe procesi do të vazhdojë.